AZ EGYESÜLT OSZTÁLYOK SZÖVETSÉGE AZ ILLYÉS DIÁKÖNKORMÁNYZATA

Célunk a diákok jogainak és érdekeinek érvényesítése, a tanárok és a diákok közötti jó kapcsolat fenntartása, és közösségépítő programok szervezése a diákok számára.
Minden osztályt két szenátor képvisel, őket az évente titkos szavazással választott diákelnök vezeti. Ezen kívül fontos része a diákönkormányzatnak a bíróság: a bírók felelőssége a diákok jogainak érvényesítése és a tanár-diák konfliktusok igazságos megoldása.

AZ EGYESÜLT OSZTÁLYOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

(továbbiakban: alkotmány)

I. A diákönkormányzat adatai:

Név: Egyesült Osztályok Szövetsége (továbbiakban:EGYOSZ)

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162.

Alakult: 1991

II. Az EGYOSZ céljai:

§ – A diákok jogainak és érdekeinek érvényesítése

§ – A tanárok és a diákok közötti jó kapcsolat fenntartása

§ – A hatékony kommunikáció elősegítése

III. Az EGYOSZ feladatai, tevékenységei:

§ – A kitűzött célok megvalósítása

§ – A diákok problémáinak gyűjtése, problémakezelés.

§ – Programszervezés

§ – Az EGYOSZ kiemelt feladata a diákság felkészítése az állampolgári kötelességekre és a demokratikus folyamatokban való részvételre

IV. Az EGYOSZ jogai:

a) Döntési joga van:

1. Saját működéséről

2. Vagyonának felhasználásáról

3. Hatáskörei gyakorlásáról

4. Egy tanítás nélküli munkanap programjáról

5. Tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, munkatársainak megbízásáról

b) Egyetértési joga van:

1. Jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor, módosításakor

2. A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor 3. Az ifjúság politikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor

4. Házirend elfogadásakor illetve módosításakor

c) Véleményezési joga van:

1. Az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben

d) Véleményét más döntéshozó szervnek ki kell kérni:

1. A tanulók helyzetét elemző értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához

2. A tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez

3. Az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához

4. Tanórán kívüli tevékenységek formáinak meghatározásához

5. Az iskolai munkaterv tartalmának megváltozásakor

6. Az iskola tájékoztatójához, amelyben nyilvánosságra hozzák, hogy a 11-dik és a 12-dik évfolyamon mely tantárgyból milyen szintű képzést kaphat a tanuló, és előreláthatólag melyik tantárgyat melyik pedagógus fogja oktatni

7. A szóbeli érettségi vizsga időpontjának megállapításakor

8. Fegyelmi tárgyalás lefolytatásakor

9. A fenntartói irányítással felmerülő kérdésekben

10. Az iskolai költségvetés meghatározása és módosítása előtt

11. Az állam által nyújtott évi rendszeres tankönyvtámogatás módjáról

e) Javaslattételi joga van:

1. Az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben

f) Használati jog:

1. Feladatának ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit és berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését

g) Egyéb jogok:

1. Az iskola költségvetésén keresztül – abban összegszerűen meghatározott – anyagi támogatást kap, melynek felhasználásáról maga dönt

2. Képviselői útján részt vesz az iskola életének alakításában, a tanulókat érintő döntések meghozatalában

3. Panasszal élhet, érvényesítheti a jogszabályban számára meghatározott lehetőségeket, szankciókat, eljárásokat

V. Az EGYOSZ alapelvei:

a) Az EGYOSZ az iskola diákságának államszövetsége. Alkotmányát és törvényeit a tantestület valamint az iskola alkalmazottai is tiszteletben tartják.

b) Az alkotmány kölcsönös toleranciára és megértésre épül: a törvény előtt minden diák egyenlő, nemétől, korától, tanulmányi eredményeitől, vagyoni, társadalmi, nemzetiségi és világnézeti hovatartozásától függetlenül.

c) A törvénytisztelet erkölcsi kötelesség, minden EGYOSZ diák egyéni és kollektív értékrendszerének részét képzi.

d) Az EGYOSZ minden szinten csak szolgálat, amit az arra legalkalmasabb, a diákok által megválasztott vagy megbízott társaik szabad akaratukból vállalnak.

e) Az EGYOSZ alkotmánya minden diákjára vonatkozik. Az EGYOSZ tagjává válik minden tanuló, aki tanulói viszonyba lép az Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI-val. A tagság automatikusan megszűnik, mihelyt a tanuló és az Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI között megszűnik a tanulói jogviszony. A diáknak joga, hogy EGYOSZ tagságáról lemondjon és más szervezet által képviseltesse magát.

f) Az EGYOSZ vagyonával sajátmaga rendelkezik, a tanári vezetőségnek javaslattételi és egyetértési joga van.

VI. Az EGYOSZ szervezeti felépítése:

A hatalom képviseleti és plurális jellegének megőrzése érdekében az EGYOSZ kormányzati szervei három egymástól független ágra oszlanak: törvényhozó (továbbiakban: szenátus), végrehajtó (továbbiakban: kormány) és bírói ágra.

a) Szenátus:

A szenátus az osztályok által küldött egy-egy osztályképviselőből és helyettesükből áll (továbbiakban: szenátor, alszenátor), összesen: 32 fő.

Feladata:

A Döntéshozatal,

A szenátus akkor döntésképes, ha a szenátorok 50%-a + 1 fő jelen van a döntéshozatalkor.

B Érdekképviselet

Szenátorok

Választásuk: A szenátorok választásának módját az osztályok maguk határozzák meg.

Feladatuk:

§ Képviselik osztályuk érdekeit

§ Összegyűjtik az osztályukban felvetődő ötleteket, problémákat és továbbítják azokat az EGYOSZ illetékes szerve felé

§ Folyamatosan tájékoztatják osztályukat az EGYOSZ döntéseiről

§ Részt vesznek a szenátusi üléseken

§ A szenátorok mandátuma 1 tanévre szól.

b) Kormány:

Választásuk:

A diákság választja a diákelnököt és a diákalelnököt. Ők nevezik ki a kormány tagjait.

Feladatuk:

A szenátus által megszavazott törvények betartatása és a programok megszervezése. A kormánytagok mandátuma 1 választási évre szól.

c) Választási bizottság:

Választásuk: Minden osztály tagjelöltet választ, akikből a szenátus évfolyamonként egy tagot választ. A főbírót a tagok szavazzák meg.

Feladatuk: A diákelnök-választás lebonyolítása. A tagok mandátuma az adott választási időszakra, a főbíró mandátuma egy tanévre szól.

VII. Az EGYOSZ tisztségviselői:

Egy diák egy időben csak egyetlen diákönkormányzati

tisztséget vállalhat.

a) Diákelnök:

Választása: Titkos szavazással választják az iskola diákjai. A választások érvényességéhez a diákság 50%-a + 1 fő részvétele szükséges.

Feladatai:

§ A Koordinálja a kormány munkáját

§ B Összehívja a kormányülést és a vezetőségi üléseket

§ C Havonta beszámoltatja a tisztségviselőket

§ D Havonta tájékoztatja a szenátust a kormány tevékenységeiről

§ E Képviseli az EGYOSZ-t a nevelőtestület, az igazgatóság, iskolaszék, más diákönkormányzatok és szervezetek felé.

Megbízása megszűnik:

§ A Mandátuma megszűnésével

§ B A tanulói jogviszony megszűnésével

§ C Visszahívással,

§ • A visszahívást a kormány vagy a diákság tagjainak 50%-a kezdeményezheti.

§ • A visszahívásról a kormány 2/3-os többséggel dönt és döntését rendkívüli diákközgyűlésen közli a diáksággal

§ D Lemondással

b) Kormányzó:

Választása: A kormányból beérkező javaslatok mérlegelése után a kormány abszolút többséggel választja

Feladatai:

§ A Helyettesíti diákelnököt, annak bármilyen akadályoztatása esetén

§ B Segíti a diákalelnök munkáját

Megbízása megszűnik:

§ A Mandátuma megszűnésével

§ B A tanulói jogviszony megszűnésével

§ C Visszahívással

§ A visszahívást a diákelnök vagy a szenátus tagjainak 50%-a kezdeményezheti

§ A visszahívásról a kormány 2/3-os többséggel dönt és döntését rendkívüli diákközgyűlésen közli a diáksággal

§ D Lemondással

c) Diákalelnök:

Választása: Titkos szavazással választják az iskola diákjai. A választások érvényességéhez a diákság 50%-a + 1 fő részvétele szükséges.

Feladatai:

§ A Koordinálja a szenátus munkáját

§ B Összehívja a szenátusi üléseket

§ C Ellátja a levezető elnöki feladatot a szenátusi üléseken

§ D Közvetíti a szenátus döntéseit a kormány, a nevelőtestület és az igazgatóság felé

§ E Tartja a kapcsolatot a diáksággal

Megbízása megszűnik:

§ A mandátuma megszűnésével

§ B a tanulói jogviszony megszűnésével

§ C visszahívással

§ • A visszahívást a szenátus vagy a diákság tagjainak 50%-a kezdeményezheti

§ • A visszahívásról a szenátus 2/3-os többséggel dönt és döntését rendkívüli diákközgyűlésen közli a diáksággal

§ D Lemondással

d) Főszenátor:

Választása:

A szenátusból beérkező javaslatok mérlegelése után a szenátus abszolút többséggel választja

Feladatai:

§ A Helyettesíti diákalelnököt, annak bármilyen akadályoztatása esetén

§ B Segíti a diákalelnök munkáját

§ Megbízása megszűnik:

§ A Mandátuma megszűnésével

§ B A tanulói jogviszony megszűnésével

§ C Visszahívással

§ • A visszahívást a diákalelnök vagy a szenátus tagjainak 50%-a kezdeményezheti

§ • A visszahívásról a szenátus 2/3-os többséggel dönt és döntését rendkívüli diákközgyűlésen közli a diáksággal

§ D Lemondással

e) Főbíró:

Választása:

A választási bizottságból beérkező javaslatok mérlegelése után a tagok abszolút többséggel választják maguk közül

Feladatai:

§ A Koordinálja a diákelnök választás lebonyolítását

§ B Ismerteti a diáksággal, a nevelőtestülettel és az iskolavezetéssel a diákelnök választás eredményét

Megbízása megszűnik:

§ A mandátuma megszűnésével

§ B lemondással

§ C visszahívással

§ • A visszahívást a bizottság, a kormány vagy a szenátus tagjainak 50%-a kezdeményezheti

§ • A visszahívásról a bizottság 2/3-os többséggel dönt és döntését rendkívüli diákközgyűlésen közli a diáksággal

VIII. Diákközgyűlés:

a) Minden évben legalább egyszer évi rendes diákközgyűlést kell összehívni.

b) Időpontja: október

c) A diákközgyűlést a diákelnök hívja össze.

d) Napirendi pontjait legalább 15 nappal előtte kihirdeti az EGYOSZ és az iskola faliújságján.

e) A diákközgyűlést az iskolában rendezik, azon minden diáknak joga részt venni.

f) A diákközgyűlésen minden megjelenő diák szavazati joggal rendelkezik.

g) A diákközgyűlés egyszerű szavazótöbbséggel, nyílt szavazással dönt.

h) Állandó napirendi pontjai:

1. Az EGYOSZ éves tevékenységéről beszámol a diákelnök, a diákalelnök, a főbíró és a pénzügyi felelős.

2. Az igazgató beszámol a tanulói jogok érvényesüléséről, a tanulói jogok helyzetéről.

i) A diákközgyűlés jegyzőkönyvének tartalma:

1. A közgyűlés helye, időpontja

2. A megjelentek neve

3. A napirendi pontok

4. Beszámolók rövid tartalma

5. Döntések és arányuk

6. Felmerült kérdések és az azokra adott válaszok

7. A jegyzőkönyvvezető, a diákelnök, a diákalelnök és a levezető elnök aláírás

IX. Az EGYOSZ-t segítő pedagógus (továbbiakban:DMSP)

a) A DMSP nem tagja az EGYOSZ-nak, hanem az iskola nevelőtestület, valamint az intézmény vezetőjének megbízása alapján közreműködik az EGYOSZ munkájában.

b) A DMSP a szenátusi üléseken szavazati joggal nem rendelkezik, azokon tanácskozási joggal vesz részt.

c) Feladatai:

1. Biztosítja a kapcsolatot a nevelőtestület és az EGYOSZ között.

2. Tájékoztatja a diákelnököt az EGYOSZ-t érintő igazgatói és tantestületi döntésekről.

3. Tájékoztatja a nevelőtestületet az EGYOSZ döntéseiről.

X. Egyéb rendelkezések:

Az alkotmányt a kormány készíti el, a szenátus fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá.

Módosítási szabályai:

a) Az alkotmányt a szenátus engedélyével csak a kormány módosíthatja.

b) A módosítások elfogadásáról a szenátus dönt és a nevelőtestület hagyja jóvá.

XI. Záró rendelkezések:

Az alkotmány elfogadásától számított maximum egy évig érvényes utána felül kell vizsgálni és újra elfogadtatni. Az alkotmány akkor érvényes, ha az elfogadásának dátuma mellett az EGYOSZ és a nevelőtestület megbízottjának aláírása is szerepel rajta.

Budaörs, 2004. december 14.

Az EGYOSZ nevében:

Viola Gabriella diákelnök

Záradék:

Az Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzatát a nevelőtestület 2004. ...................... hó ... napján elfogadta.

Árendás Péter a nevelő testület nevében